Vragenuurtje tweede kamer, live gelogd

StommelingJones
14:00 De uitzending is begonnen en Ferry Mingele begint onmiddellijk te zwetsen. De kamerleden zijn nog niet binnen en wij vragen ons af waarom de uitzending om 14.00 uur begint. Houdt dat in, dat het vragenuurtje officieel om 14.00 uur begint?

14:03 De glimmende ijdeltuit Weisglas is inmiddels binnen. Hij opent de vergadering en leest de afmeldingen voor. Dat je wegens ziekte mag wegblijven, snappen wij nog, maar "bezigheden elders" en "verblijf in het buitenland, de hele week" vinden wij niet goed. De enige taak die kamerleden feitelijk hebben, is de regering te controleren via hun kamerwerk. Het vragenuurtje hoort daarbij.

14:05 De afgeserveerde staatssecretaris van onderwijs, Nijs, komt nu weer terug als kamerlid, omdat een ander kamerlid tussentijds naar Amsterdam is vertrokken. Dat is ook alweer niet in de haak. Een kamerlid wordt voor vier jaar gekozen en heeft dus gewoon zijn tijd in de kamer vol te maken. Een gekozene die ervoor kiest om bewindsman te worden en opzichtig de mist in gaat, dient in ieder geval tot de volgende verkiezingen buiten de kamer te blijven en mag dan pas weer een poging doen gekozen te worden. "Erin of eruit. Het is hier verdorie geen hotel." Deze zinsnede schoot ons spontaan te binnen.

14:09 De eerste serie vragen gaat over het bericht dat leraren steeds vaker worden bedreigd door ouders van leerlingen. De minister van onderwijs blijkt in het buitenland te zitten. Wat moet ze daar? Ze hoort in de kamer antwoord te geven.

14:10 De vragenstelster blijkt geen vragenstelster te zijn. Zij houdt een nerveus betoog, dat ze veel te snel opleest, zodat het geen enkele indruk zou kunnen maken. Wat wel waar is, is haar stelling dat een leraar zich gesteund zou moeten weten door de directie. Wij weten dat veel directies bedreigingen onder hun petje houden en leraren die bedreigd worden een "gebrek aan professionaliteit" verwijten. Veel directies doen het ook wel goed, ongetwijfeld. Ondertussen ontgaan de vragen ons, doordat deze LPF-mevrouw de indruk maakt de trein nog te moeten halen.

14:13 De staatssecretaris, Rutte, van onderwijs blijkt plotseling de interimminister te zijn en de kamervoorzitter kan dat kennelijk niet zeggen zonder enigszins smalend te lachen. De staatssecretaris is het eens met de vragenstelster, dat het "zo niet langer kan". Er blijkt al een "plan van aanpak te zijn". Er is ook extra geld beschikbaar. Verder is er een ARBO-plus convenant met een cursus moeilijke gesprekken voeren, of daar wordt aan gewerkt. Het vervelende alleen is, en dat zegt de staatssecretaris niet, waarschijnlijk omdat hij het niet weet, dat docenten in het middelbaar onderwijs momenteel al worden doodgegooid met allerhande cursussen, opleidingen en rollenspelen, of ze die nou nodig hebben of niet. Het lijkt ons veel beter als de schuld voor de bedreigingen eens gezocht wordt bij de bedreigende ouders. Wanneer een ouder bijvoorbeeld in het bijzijn van de directeur aanbiedt een bij het gesprek aanwezige leraar uit het raam te gooien (historisch incident op het Vader Rijn College in Utrecht), dient volgens ons de ouder onmiddellijk opgepakt te worden. Het lijkt ons verder een goed idee als de leerling in zo'n geval van school verwijderd wordt, zodat duidelijk is, dat scholen niet gediend zijn van intimidatie.

14:23 Men praat nog steeds over de eerder gestelde vragen. Er wordt aan gewerkt dat dit "besproken wordt" en "open is". De staatssecretaris denkt dat "openheid" leidt tot een versterking van de positie van scholen. De vragenstelster blijkt een motie te hebben ingediend, volgens dewelke scholen een veiligheidsbeleid zouden moeten formuleren en dat in de schoolkrant afdrukken, of zoiets. Tuurlijk. Nog meer vergaderen, nog meer papierwerk, nog meer bureaucratie. Er staat een mevrouw bij de interruptiemicrofoon. Zij maakt de grond gelijk met het "plan van aanpak" dat de staatssecretaris genoemd heeft, omdat dat over leerlingen ging, en niet over ouders. De staatssecretaris geeft meteen de schuld aan voorgaande kabinetten.

14:28 De staatssecretaris zegt dat het "plan van aanpak voortvarend wordt uitgevoerd" en dat het ook "raakt aan de thematiek" waar het nu over gaat. De heer Nihat Eski van het CDA vraagt of scholen niet gewoon aangifte zouden moeten doen. Goede vraag. De staatssecretaris blijkt dezelfde ziekte te hebben als zijn medebewindslieden: een eenvoudig ja of neen behoort niet tot de mogelijkheden. Eerdmans van de LPF vraagt wat de staatssecretaris nu echt denkt te gaan doen. De staatssecretaris zegt dat hij geen bureaucratische maatregel wil, maar een "cultuurverandering" en roept nog een keer dat men "open moet zijn" over de problemen. Hij denkt dus nix te doen, daar komt het op neer.

14:32 De voorzitter begroet een speciale gast: de twaalfjarige Nadia volgt voor een programma van de staatsomroep (Willem Wever) het werk van de tweede kamer. Zou hij haar al uitgelegd hebben, waarom kamerleden zomaar weg mogen blijven? Inmiddels is er een lid van Groen Links bezig vragen te stellen over de cijfers die zeggen dat veel kinderen niet meer buitenspelen. Ook dit lid, Azough (?) of zoiets, is geen begenadigd spreekster en leest haar propagandapraatje veel te snel voor. De vragen zijn vooral bedoeld om te laten zien hoe geweldig Groen Links wel niet is. Minister Dekker vertelt hoe fantastisch het kabinet bezig is en dat het allemaal de schuld van de gemeenten is. Het gaat allemaal goed, maar het kan beter en er wordt op dit moment gewerkt aan een initiatief, een "Netwerk van kindvriendelijke steden". Daar gaat geld heen, er komt een prijsvraag en een handboek voor gemeenten. Volgens ons is dat de makke van de landelijke politiek: men denkt dat problemen opgelost raken, door ze op te schrijven.

14:39 Mevrouw Azough vindt dat het antwoord mager uitvalt. Zij vindt "dat alle steden kindvriendelijk zouden moeten zijn" en vraagt wat de minister precies denkt te gaan doen en vertelt wat zij vindt dat de minister zou moeten gaan doen. Als de minister hier nog op gaat antwoorden, gaat ze vast zeggen dat mevrouw Azough niet zo moet zeuren, maar dan wel op beschaafde toon.

14:41 Mevrouw de minister laat blijken dat ze vindt dat mevrouw Azough niet zo moet zeuren. Mevrouw Azough begrijpt zo te zien het antwoord van de minister niet. De heer Rijpstra van de VVD weet het gymnastiekonderwijs op school erbij te betrekken en heeft ook een vraag over sport. Dat heeft hier nix mee te maken. Het gaat hier over buiten spelen, Rijpstra. Dat is de minister ook ontgaan, anders had ze het wel gezegd. Iemand stelt een vraag over een "gezinstoets", wat dan kennelijk weer een bureaucratisch ideetje is, om te kijken of er wel aan gezinnen gedacht is. Agnes Kant van de SP blijkt plotseling ook reuze begaan met kinderen en stelt voor om drie procent van een nieuwe wijk te reserveren voor de kinderen. Zij blijkt een wetsontwerp dienaangaande te hebben ingediend. Welja, weer een nieuwe wet. Hou toch eens op. We hebben juist al veel te veel wetten en regels. Joanneke Kruijsen van de PvdA doet ook een duit in het zak en heeft het over "child friendly cities". Het enige zinnige dat zij zegt, is dat het niet buitenspelen niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt wordt door het gebrek aan mogelijkheden. Die opmerking gaat dan ook onopgemerkt aan iedereen voorbij.

14:49 Femke Halsema wil dat er 'harde normen' worden vastgelegd. Ach, zelfs als dat gebeurt weten creatieve gemeenteambtenaren daar wel onderuit te komen. Ons schiet bijvoorbeeld te binnen, dat je een geasfalteerd parkeerterrein uitstekend kunt wegboeken als speelvoorziening voor skateboarders en skeeleraars, om maar eens iets te noemen.

14:51 De grote zeur Karimi, van Groen Links gaat vragen stellen over asielzoekers. Als wij ons goed herinneren, was zij zelf niet helemaal eerlijk geweest bij haar eigen asielaanvraag, waardoor je je de vraag zou kunnen stellen of zij hier eigenlijk wel terecht staat, doch dit terzijde. Zij blijkt zich te baseren op een radioprogramma van de staatsomroep (Argos, van de VPRO). Het is allemaal nogal voorspelbaar. Hier worden geen vragen gesteld, hier worden stellingen geponeerd met hier en daar een vraagteken. Dat geldt niet alleen voor mevrouw Karimi, maar voor iedereen.

14:55 Minister Bot geeft aan, dat de 'ambtsberichten' allemaal goed zijn, dus dat mevrouw Karimi de boom in kan met haar stelling dat ze niet deugen. Op de individuele zaken uit Argos wil hij niet ingaan. Hij beschrijft de procedure met betrekking tot de ambtsberichten en komt tot de conclusie dat het allemaal prima geregeld is. Nu gaat mevrouw Karimi natuurlijk weer zeggen dat zijn antwoord niet klopt, maar ze moet nog even wachten, want eerst mag de minister van Vreemdelingenwegwerking, mevrouw Verdonk nog even. Die zegt dat de ambtsberichten op grond waarvan de vreemdelingen teruggestuurd worden allemaal deugen. Mevrouw Karima krijgt de indruk dat haar vragen niet beantwoord zijn.

15:00 Mevrouw Karimi behoeft nog enige logopedische bijles. Op dit moment is zij moeilijk verstaanbaar. Zij zegt overigens dat de ministers haar vragen niet beantwoord hebben. Zij beroept zich weer op het radioprogramma Argos. Wat moet het toch heerlijk zijn om kamerlid te wezen. Je kunt lekker achteroverleunen en als de journalisten hun werk gedaan hebben, maak jij daar een paar aansprekende vraagjes van voor je eigen veronderstelde achterban. Het blijft maar gaan over die ambtsberichten en het grappige is, dat mevrouw Karimi zegt, dat de rechters die dingen niet toetsen en dat de minister zegt, dat de rechters niet zeggen dat die berichten niet deugen. Laat ons beide sprekers gelijk geven, dan hebben we dat ook weer gehad.

15:06 Minister Verdonk zegt dat de rechter de ambtsberichten wel degelijk kan toetsen en dat dat het afgelopen jaar driehonderdtachtig keer gebeurd is. Daar heeft mevrouw Karimi niet van terug. Kamerlid Hilbrand Nawijn gaat even mevrouw Karimi pesten, door erop te wijzen dat de bewijslast bij de asielzoeker ligt en dat er ook nog meer zaken meespelen dan alleen die domme ambtsberichten. Minister Verdonk is wel blij met Nawijn op dit moment, en komt dat even zeggen.

15:08 Mevrouw Karimi herhaalt nog wel een van haar vragen, maar overtuigend is het niet. Een mevrouw wier naam ons ontgaan is, stelt een paar vragen en blijkt de uitzending van Argos niet gezien te hebben. Wij dachten dat Argos een radioprogramma was, en daar valt weinig aan te zien.

15:11 Minister Bot legt nogmaals uit hoe fantastisch het onderzoek naar de achtergrond van asielzoekers wel geregeld is. Jan de Wit van de SP heeft het ook al weer over de uitzending van Argos. Waarom hebben we die kamerleden eigenlijk? Het lijkt er steeds meer op, dat zij van al hun mogelijkheden tot het verkrijgen van informatie veel te weinig gebruik maken en net als minister James Hacker, Jim voor intimi, in de series "Yes minister" en "Yes prime minister" volledig afhankelijk zijn van de televisie en de krant. Dat zou toch eigenlijk andersom moeten zijn.

15:15 Het vragenuurtje is afgelopen. Het was weer reuzeboeiend om te zien, hoe voorspelbare vragen worden afgedaan met voorspelbare antwoorden. Jammer dat het helemaal nergens over ging en dat andermaal gebleken is, dat zowel kamerleden als bewindslieden lijken te denken dat meer papier, meer geld en meer bureaucratie de wondermiddelen zijn om alle problemen op te lossen.07-06-2005 13.39 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere