HBO-raad vindt lesgeven niet belangrijk

Zwemmende dolfijnen, archief
Een poosje geleden vertelden wij dat onze vaste columnist de HBO-raad om zijn mening gevraagd had, aangaande de kwaliteit van de lerarenopleidingen in Nederland. Het 'Hoofd Informatie en Communicatie' van de HBO-raad antwoordde (het onderstaande is gekopieerd uit het eposteltje en de fouten erin zijn dus niet van ons. Ook de texten uit de andere eposteltjes verderop zijn gekopieerd inclusief eventuele fouten):
"Het is goed te constateren dat er een brede zorg is voor goed opgeleide leraren. Uw stelling dat het droevig gesteld deel ik echter geenszins. De kwaliteit is voldoende maar verbeteringen zijn nodig. Visitaties tonen dat ook aan. Deze verbeteringen hebben we ook onderkend en juist daarom is de beleidsagenda lerarenopleiding (http://www.hbo-raad.nl/upload/bestand/beleidsagenda.pdf) tot stand gekomen.
Hiermee laten we zien dat hogescholen hier een taak en verantwoordelijkheid hebben. Het is daarnaast de taak van de overheid te zorgen dat instroom goed en gekwalificeerd is. Dat is de reden dat de HBO-raad pleit dat studenten die naar de Pabo komen over basale rekenvaardigheden beschikken. Immers waarom is Nederlands wel een verplicht vak in het voorgezet onderwijs en rekenen/wiskunde niet? Daarom in elk profiel wiskunde/rekenen!"
Inmiddels hadden wij die beleidsagenda al afgeladen en bekeken, met als gevolg dat onze vaste columnist zich geroepen voelde de HBO-raad een nieuw eposteltje te sturen, waarin hij onder meer schreef:
"De beleidsagenda lerarenopleiding is mij bekend. In het stukje 'Kwaliteit lerarenopleiding blijft bedroevend' op
http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=1230 wordt geconstateerd dat er iets mis is met die beleidsagenda. De woorden "les", "lesgeven" en "onderwijzen" staan er niet in. Wat vindt de HBO-raad daarvan?

Verder wijs ik op de volgende passage uit genoemd stukje: "Een lerarenopleiding moet leraren opleiden. Leraren moeten lesgeven (of les geven, dat mag ook) aan leerlingen. Een lerarenopleiding dient leraren derhalve het lesgeven bij te brengen. Meer hoeft niet, maar zeker niet minder."

Vindt de HBO-raad dat leraren moeten lesgeven aan leerlingen?
Vindt de HBO-raad dat een lerarenopleiding leraren het lesgeven dient bij te brengen?
Denkt de HBO-raad dat lerarenopleidingen er op dit moment voldoende in slagen de leraren het lesgeven bij te brengen?
Als de HBO-raad vindt, dat de lerarenopleidingen daar op dit moment voldoende in slagen, waarom zijn er dan verbeteringen nodig?
Als de HBO-raad vindt dat de lerarenopleidingen iets anders moeten doen dan de leraren hun vak bij te brengen, wat is het dan dat lerarenopleidingen volgens de HBO-raad moeten doen?
Wat vindt de HBO-raad ervan dat leraren in plaats van een vak te leren "een portfolio moeten opbouwen" en vooral heel veel moeten "reflecteren"?
Wat vindt de HBO-raad van 'Het Nieuwe Leren', waarbij er helemaal geen leraren meer nodig zijn?"

Opnieuw kwam er snel een eposteltje terug. Helaas werd daarin geen antwoord op de gestelde vragen gegeven:
"De beleidsagenda is opgesteld door het mensen in het veld. Hierbij zijn docenten, opleidingsdirecteuren, de basisscholen en het ministerie intensief betrokken. Het plan wordt breed gedragen. Pabo's werken op dit moment met volle energie aan de uitvoering van dit plan. Goed aan het plan is dat juist verbeteringen worden onderkend en die worden aangepakt. Met alleen het benadrukken van negatieve zaken komen we geen stap verder.

De Cito-toets onderstreept de noodzak dat er wat gebeuren. De pabo's doen dat o.a. door de diagnostische toets. Maar ook de minister is aan zet. Zij moet zorgdragen dat de mensen die in de pabo instromen over voldoende reken- en taalvaardigheid beschikken."

Natuurlijk nam onze vaste columnist hier geen genoegen mee:
"Helaas heeft u geen van mijn rechtstreekse en concrete vragen beantwoord. Ik zou het op prijs stellen als u dat alsnog zou willen doen, vandaar dat ik ze hieronder nog een keer stel. Bij de meeste vragen is een simpel "ja" of "neen" voldoende:"
Waarna hij zijn vragen herhaalde. Helaas bleek het 'Hoofd Informatie en Communicatie' van de HBO-raad reuze tevreden met zijn eigen antwoorden:
"Ik hou het bij de reactie zoals ik die heb gegeven. De vragen zijn niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden zijn veelal karikaturen van de werkelijkheid. Juist in de beleidsagenda zit de samenhang van zaken en zijn voorstellen gedaan op basis van onderzoeken in het veld."
Het is natuurlijk lekker makkelijk om te proberen de vragen af te doen als "karikaturen van de werkelijkheid", want dan hoef je geen antwoord meer te geven. De laatste zin is opnieuw een poging ons te laten weten dat er nix aan de beleidsagenda mankeert, maar daar zijn wij niet van onder de indruk. In een spinneweb zit per slot van rekening ook samenhang, terwijl het toch echt wemelt van de gaten. Dat er "voorstellen gedaan" zijn "op basis van onderzoeken in het veld" wil ook nix zeggen. Wie zegt dat het de goede voorstellen zijn? Verder zegt het 'Hoofd Informatie en Communicatie' van de HBO-raad niet dat alle vragen karikaturen van de werkelijkheid zijn, maar toch beantwoordt hij ze geen van allen. Onze vaste columnist probeerde het toch nog maar een keer:
"De vragen zijn zeer eenvoudig met ja of neen te beantwoorden. De opmerking dat de vragen karikaturen van de werkelijkheid zouden zijn, laat ik geheel voor uw rekening.

Ik probeer het nog één keer, met de prangendste vraag:

De woorden "les", "lesgeven" en "onderwijzen" staan niet in de beleidsagenda lerarenopleiding. Wat vindt de HBO-raad daarvan?

Om het helemaal makkelijk te maken, stel ik u die vraag nu ook nog een keer in verschillende vormen waarop de antwoorden "ja" of "neen" gegeven kunnen worden.

1. Vindt de HBO-raad het een slechte zaak dat de woorden "les", "lesgeven" en "onderwijzen" niet in de beleidsagenda lerarenopleiding staan?
2. Vindt de HBO-raad het een goede zaak dat de woorden "les", "lesgeven" en "onderwijzen" niet in de beleidsagenda lerarenopleiding staan?
3. Vindt de HBO-raad dat de woorden "les", "lesgeven" en "onderwijzen" in de beleidsagenda lerarenopleiding hadden moeten staan?

Mocht u niet voldoende hebben aan een simpel ja of neen, dan kunt uw antwoord naar hartelust nuanceren, maar ik zou het op prijs stellen als u daarbij niet verwijst naar wat er allemaal wél in de beleidsagenda staat, daar de vragen juist gaan over wat er níét in staat. (Het woord "doceren" ontbreekt overigens ook)."

Helaas bleek het 'Hoofd Informatie en Communicatie' van de HBO-raad het allemaal wel best te vinden:
"Dit wordt een woordenspel. Het feit dat de woorden er niet in staan zegt niets over de aandacht die eraan besteed wordt in het curriculum van de Pabo. Belangrijk is dat docenten, het veld van de basisscholen en deskundigen een koers met elkaar hebben afgesproken die op een breed draagvlak in de sector kan rekenen."
Dat is merkwaardig. Men schrijft een beleidsagenda en laat de belangrijkste woorden weg, maar dat zegt dan "niets over de aandacht die eraan besteed wordt in het curriculum van de Pabo". Waarom het 'Hoofd Informatie en Communicatie' van de HBO-raad zich beperkt tot de Pabo is ons een raadsel, tenzij die man niet weet dat er ook lerarenopleidingen voor leraren in het middelbaar onderwijs zijn, maar dat weigeren wij te geloven.

In de beleidsagenda staan dingen als:

"Het onderwijs vraagt om zelfbewuste, kritische en vernieuwende leraren die in staat zijn het onderwijs zo in te richten dat kinderen, jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen."
Die "zelfbewuste, kritische en vernieuwende leraren" hoeven in ieder geval volgens de HBO-raad dus geen les te kunnen geven. Wij vreesden al het ergste voor de toekomst van de lerarenopleidingen in Nederland, en dat is er nu bepaaldelijk niet beter op geworden.

12-01-2006 11.30 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere