Bart Engbers had even moeten nadenken

De deense vlag
In ons stukje Commissie Aparte Behandeling opnieuw in de bocht hebben wij aandacht besteed aan de uitspraak van de 'Commissie Gelijke Behandeling', zoals de Commissie Aparte Behandeling zichzelf wenst te noemen, maar ons kennende had u natuurlijk niet verwacht dat wij het daarbij zouden laten.

Dat hebben wij dan ook niet gedaan en we hebben onze stagiaire het internet opgejaagd, waarvandaan zij terugkwam met het 'Volledig oordeel 2006-220'. Uit het oordeel blijkt ten eerste dat niet het Vader Rijn College, doch de docente de zaak voor de Commissie Aparte Behandeling gegooid heeft, terwijl het Vader Rijn College bij monde van directeur Bart Engbers, die wij overigens wel vaker op een onwaarheid hebben kunnen betrappen, had laten weten zelf naar de Commissie te zullen stappen. Uiteindelijk is dat ook wel gebeurd, doch pas zes dagen later, zoals blijkt uit 'Volledig oordeel 2006-221'. Je zou zomaar kunnen denken dat het Vader Rijn College de Commissie de Commissie had willen laten en helemaal niet op een toetsing zat te wachten. Foei, meneer Engbers.

Het Vader Rijn College
Uit de samenvatting van het 'Volledig Oordeel' citeren wij:

De Commissie oordeelt dat hetgeen het bestuur heeft aangevoerd ter bereiking van op zich legitieme doelen niet geschikt is [...]
Met andere woorden: het Vader Rijn College heeft oneigenlijke argumenten gebruikt. Dat is ook niet netjes. Uit 'Volledig Oordeel 2006-221' maken wij op dat Bart Engbers zelf op de zitting aanwezig is geweest, tezamen met een "beleidsmedewerker personeel en organisatie".

Wat ons interesseert, is wat er nou feitelijk gebeurd is. Volgens het 'Volledig Oordeel 2006-220' is dat het volgende:

"2.3 Verzoekster heeft alle collega's op de eerste dag van het schooljaar 2006-2007, maandag 28 augustus 2006, per mail meegedeeld dat zij vanwege haar geloofsovertuiging mannen voortaan geen hand meer wenst te geven, en daarbij de hoop uitgesproken dat dit de contacten met collega's niet zal verstoren. Kort voor het verzenden van de mail kwam zij de directeur van de school tegen, aan wie zij haar besluit toen mondeling heeft kenbaar gemaakt. Het moment was niet geschikt om een en ander rustig te bespreken."
Wij zien hier eerlijk gezegd geen enkel probleem. Sterker nog, op zo'n eerste schooldag na de vakantie lopen de dames en heren onderwijzers elkander te groeten, te zoenen en te knuffelen dat het een aard heeft, zodat wij ons kunnen voorstellen dat je daar, zelfs als je er normaal gesproken geen enkel probleem mee hebt, ver voor de middagpauze helemaal gallisch van wordt. Waarom het niet schudden van handen van collega's een probleem zou zijn, wil ons wel even ontgaan.

Als directeur Bart Engbers een beetje tactisch was geweest, had hij natuurlijk afgewacht tot "het moment" wel geschikt was "om een en ander rustig te bespreken" en misschien had hij zelfs zo'n moment kunnen vaststellen, door de docente uit te nodigen voor een goed gesprek dienaangaande. Volgens ons had de school best een poosje gewoon door kunnen draaien, ondanks deze aperte handenschudweigering.

Directeur Bart Engbers deed het echter anders:

"2.4 De directeur van de school heeft verzoekster op dezelfde dag meegedeeld dat haar besluit om mannen in het vervolg geen hand meer te geven niet verenigbaar is met het docentschap op de school. Hij heeft haar gevraagd haar besluit in het licht van deze onverenigbaarheid met het docentschap te overdenken en haar naar huis gestuurd."
Een opgewonden standje, die directeur. Misschien was het moment waarop hij haar naar huis stuurde ook wel het moment geweest om even de agenda's naast elkaar te leggen teneinde een bespreekmoment vast te stellen, want zo lang hoeft dat niet te duren, per slot van rekening.

De docente hield voet bij stuk en werd daarop geschorst. Dat had dus echt niet gehoeven, vinden wij, en wij citeren onszelf:

"Wij gaan ervan uit dat een docente kennis moet overdragen en als ze dat goed doet, mogen leerlingen, ouders, noch directie zeuren, al wil ze in haar blote kont voor de klas staan en pijpt ze tussen de middag al haar mannelijke collega's in de bezemkast (dit is maar een voorbeeld. Het kan ook middenin de kantine of op het schoolplein)."
De Commissie Aparte Behandeling formuleert het iets anders:
"3.3 In oordeel 2006-51 van 27 maart 2006, oordeelde de Commissie dat niet valt in te zien waarom fatsoenlijke omgangsvormen per se impliceren dat bij het begroeten handen worden geschud. Tal van andere, respectvolle begroetingsvormen zijn immers denkbaar. Dit kan slechts anders zijn indien het geven van handen zou moeten worden beschouwd als essentieel voor een bepaalde functie of opleiding. Dit oordeel is herhaald in oordeel 2006-202 van 5 oktober 2006."
Het Vader Rijn College gooit het op de normen en waarden en de voorbeeldfunctie van de docente. Wij lezen onder andere:
"[...] Verweerster rekent het tot haar pedagogische taak om de gebruikelijke algemeen geaccepteerde fatsoens- en omgangsvormen in acht te nemen en over te dragen. Handen schudden bij het begroeten is een dergelijke omgangsvorm waarvan verweerster niet wil afwijken."
Kent u nou veel bedrijven waar de collega's elkaar 's ochtends bij het binnenkomen of op enig ander moment bij begroeting de hand lopen te schudden? Volgens ons zijn dat Franse toestanden ("Neen hoor, die kussen elkaar", aldus onze stagiaire). Waar Bart Engbers c.s. het idee vandaan heeft dat dat in Nederland "gebruikelijke algemeen geaccepteerde fatsoens- en omgangsvormen" zouden zijn, weten wij niet. De Commissie vindt "respectvolle omgangsvormen en praktiseren daarvan in de schoolomgeving" trouwens "legitiem", en waarom ook niet.

De Commissie Aparte Behandeling vindt het verplicht handenschudden echter maar nix:

"[...] het nastreven van respectvolle omgang met behulp van een uniforme begroetingswijze die niet door iedereen als respectvol wordt beschouwd, is niet geschikt om die respectvolle omgang te bereiken."
Daar is geen speld tussen te krijgen. Aangezien het Vader Rijn College "heeft beaamd dat er verschillende wijzen zijn van respectvolle begroeting", heeft het Vader Rijn College geen poot om op te staan, zoals de Commissie ook fijntjes laat weten. De Commissie blijkt de omgangscode van de school goed gelezen te hebben, met grappige gevolgen:
"[...] Tevens wijst de Commissie erop dat de norm op gespannen voet staat met de omgangscode van verweerster. Deze omgangscode schrijft niet voor wat een respectvolle wijze van begroeten is of dat respectvol begroeten uitsluitend mogelijk is door het schudden van handen. Integendeel, in de omgangscode neemt verweerster afstand van etnocentrisme (vgl. overweging 2.7) en wijst verweerster erop dat moet worden voorkomen dat mensen worden achtergesteld op grond van onder andere hun godsdienst (vgl. overweging 2.8)."
Daar moeten wij even heel hard om lachen. Hahahahahaha. Moet je maar een betere omgangscode opstellen, lijkt ons. Het argument van het Vader Rijn College dat het allemaal te maken had met "respectvolle omgangsvormen" kan dus de prullenbak in, maar het Vader Rijn College had nog een argument en wel het "Voorbereiden van leerlingen op de arbeidsmarkt". Wij zouden zeggen dat je, als je je leerlingen wilt voorbereiden op de arbeidsmarkt, moet zorgen voor goed onderwijs en de heilloze weg van het 'Natuurlijk Leren' spoorslags dient te verlaten, maar het Vader Rijn College denkt daar anders over. Volgens ons hoeft het Vader Rijn College als VMBO-school de leerlingen trouwens helemaal niet op de arbeidsmarkt voor te bereiden, doch slechts op het MBO, wat al moeilijk genoeg is. Wat zegt de Commissie Aparte Behandeling over het arbeidsmarktargument? Welnu:
"3.17 [...] Hoewel het zonder meer van belang moet worden geacht dat leerlingen worden voorbereid op hetgeen ze te zijner tijd kunnen verwachten, is moeilijk in te zien waarom uniform gedrag van het docentencorps daartoe een geschikt middel is."
De Commissie denkt dat het schudden van handen door docenten "niet geschikt is ter voorbereiding van leerlingen op de arbeidsmarkt", en "komt [...] niet meer toe aan het beoordelen van de noodzakelijkheid hiervan".

Het oordeel luidt dan ook:

"De Commissie Gelijke Behandeling spreekt als haar oordeel uit [dat] . . . . te Utrecht verboden indirect onderscheid maakt op grond van godsdienst jegens . . . . bij de arbeidsomstandigheden."
Het is me wat.

Wij willen, nu we toch bezig zijn, ook nog even wijzen op punt 2.7, waar wij lezen:

"2.7 Verweerster heeft een omgangscode met betrekking tot intimidatie, discriminatie en geweld [...]"
Het Vader Rijn
College
Wij zijn reuze benieuwd hoe 'Verweerster', het Vader Rijn College dus, die omgangscode denkt te rijmen met de zwijgplicht die de school de docenten had opgelegd, in verband met deze zaak. Die zwijgplicht kon namelijk best eens met wat intimidatie gepaard gegaan zijn.

Wij hebben aanwijzingen dat het Vader Rijn College alleen maar naar de Commissie Aparte Behandeling is gegaan omdat men dacht de zaak te zullen winnen en dat men nooit gedacht heeft de zaak te zullen verliezen. Tevens hebben wij grond om aan te nemen dat directeur Bart Engbers nu namens het Vader Rijn College gaat proberen de docente ontslagen te krijgen op grond van "ontwrichte arbeidsverhoudingen".

Wij houden het in de gaten en voor het geval dat het inderdaad zo gaat, willen wij nu alvast het volgende zeggen: als je vindt dat de school een voorbeeldfunctie heeft, moet je je daar naar gedragen. De school heeft nu verloren en moet zich daar gewoon bij neerleggen, zodat de leerlingen zien, hoe wij in Nederland onze conflicten netjes beslechten. Doet de school dat niet en pest of werkt men de docente nu alsnog weg, dan toont de school zich een slecht verliezer en geeft het Vader Rijn College tevens een voorbeeld van machtsmisbruik. In dat geval kan de school natuurlijk zeggen: "Ja, maar zo gaat dat meestal en dat moeten onze leerlingen ook leren. Bovendien is Calimero niet voor nix zo populair geworden", maar netjes is dat niet.08-11-2006 19.44 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere