Voorstander Europese Grondwet schijt tweehonderdzesenvijftig bruintinten

Stommeling Jones als kamerclown
Volgens de voorstanders van de Europese Grondwet moet de Europese Grondwet waar de Nederlandse bevolking van ganscher harte tegen gestemd heeft alsnog worden ingevoerd.

Inmiddels zijn er enige cosmetische veranderingen aangebracht, op punten die de Nederlandse bevolking om te beginnen al geen reet interesseerden, en nu moeten wij van de voorstanders geloven dat de Europese Grondwet de Europese Grondwet niet meer is en dat er "recht gedaan is aan het Nederlandse neen", of woorden van gelijke strekking.

Natuurlijk is er helemaal geen "recht gedaan aan het Nederlandse neen", al was het maar omdat, of doordat, iedere Nederlander die tegen de Europese Grondwet gestemd heeft daar zo zijn eigen redenen voor had. Er zou nu dus een NIEUW REFERENDUM OVER DE EUROPESE GRONDWET moeten komen, om te kunnen constateren dat het aantal tegenstemmers alleen maar gegroeid is. Of niet, maar daar is dat referendum voor.

De voorstanders van de Europese Grondwet vinden zo'n nieuw referendum "niet nodig". Niet nodig? Ha. Ze schijten gewoon tweehonderdzesenvijftig bruintinten bij de gedachte dat wij die Europese Grondwet gewoon niet willen. Nadat de voormalige PvdA bij monde van Jacques Tichelaar had laten weten nog steeds voor een referendum te zijn, liet de voormalige PvdA bij monde van diezelfde Jacques Tichelaar, zij het iets minder expliciet, maar wel heel erg duidelijk, weten dat het referendum er niet komt.

De voorstanders van de Europese Grondwet nemen alle middelen te baat om ons te doen geloven dat er geen tegenstanders meer zijn en dat de tegenstanders, die er dus niet meer zijn, verminderd toerekeningsvatbaar geacht moeten worden. Een voorbeeld hiervan vinden we vandaag in de De Telegraaf (waar wij hier ter redactie een abonnement op hebben, omdat je nu eenmaal moet weten wat er leeft onder de vijand) in de column van de ultrarechtse Kees Lunshof (aan wiens bijgeleverde bolle kop je kunt zien dat hij eigenlijk Kees Lunchpakket zou moeten heten. Hahahahahaha. Sorry).

De column heet 'Van Bommeltje' en begint als volgt:

"De meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer, waaronder de regeringspartijen CDA, PvdA en CU en de oppositiepartijen VVD, GroenLinks en D66, krijgt genoeg van alle onzinnige aanvallen van de SP van Marijnissen en de PVV van Wilders op de EU-afspraken over een nieuw verdrag."
De heer Klunshof (dat wij dus een grapje maken op zijn naam, K. Lunshof, begrijpt u wel) laat zich hier meteen in de kaart kijken door de nieuwe versie van de Europese Grondwet "de EU-afspraken over een nieuw verdrag" te noemen en de terechte kritiek van SP en PVV zonder opgaaf van redenen als "onzinnige aanvallen" weg te zetten. Daar trappen wij niet in, meneer Klunshof, maar we lezen wel even verder:
"Ze hebben geleerd van het oude referendum uit 2005, toen zij die radicale partijen veel te lang hun gang lieten gaan bij hun afwijzing van de EU-grondwet, die mede daardoor werd verworpen."
"Die radicale partijen", ziet u dat? Het is dus niet de schuld van de tegenstemmers dat ze tegen "de EU-grondwet" hebben gestemd, maar de schuld van de PVV van Wilders en de SP van Marijnissen. Even denken. Hoeveel zetels had de PVV van Wilders ook al weer in 2005? Even de Wikipedia geraadpleegd:
"De partij komt voort uit de Groep Wilders, de voormalige eenmansfractie in de Tweede Kamer van het op 3 september 2004 van de VVD afgesplitste Kamerlid Geert Wilders. Op 22 februari 2006 registreerde de "Vereniging Groep Wilders" bij de Kiesraad de Partij voor de Vrijheid (PVV) als naam van de politieke beweging waarmee Wilders aan de Tweede Kamerverkiezingen 2006 zou deelnemen. Bij deze verkiezingen behaalde de partij negen zetels."
Dat is wel razend knap van Geert 'de psychopatische clown' Wilders. Nog voordat hij meer dan die ene zetel had en voordat zijn partij zelfs maar bestond heeft hij kans gezien, in kennelijke nauwe samenwerking met Jan Marijnissen, een perfecte Europese Grondwet verworpen te krijgen. Kan Geert Wilders door de tijd reizen en het verleden veranderen? Laat ons hopen van niet, want uit 'Back to the future' en 'Terminator', om maar eens een paar voorbeelden te noemen, weten we hoe gevaarlijk zoiets kan zijn. Laat ons voor het gemak aannemen dat de heer Klunshof hier een zielig staaltje geschiedvervalsing op ons probeert los te laten. Terug naar zijn column:
"Door die nalatigheid kregen de veelal onzinnige argumenten van de tegenstanders over de komst van een 'superstaat' die de Nederlandse soevereiniteit wegdrukt, toen veel te veel ruimte. Ze slaan nu terecht terug."
Merk op dat de heer Klunshof hier rept van "veelal onzinnige argumenten", zonder ze tegen te spreken. Hij zegt het, dus is het zo, moeten we maar aannemen. Nadat hij op deze wijze geprobeerd heeft de toon te zetten, vervolgt hij met:
"Het PvdA-Kamerlid Luuk Blom sloeg deze week de spijker op de kop toen hij aankondigde om elke keer wanneer de SP'er Harry van Bommel iets onzinnigs zegt over het EU-verdrag, dat een 'Van Bommeltje' te noemen. Een 'De Roontje', verwijzend naar het PVV-lid De Roon, kan trouwens ook."
"Het PvdA-Kamerlid Luuk Blom sloeg deze week de spijker op de kop", volgens meneer Klunspakket, en alleen omdat meneer Kees Lunshof volgens meneer Kees Lunshof gelijk heeft en meneer Luuk Blom gezegd schijnt te hebben wat meneer Lulhof gezegd zou hebben als meneer Klutskop er opgekomen zou zijn. En wederom een insinuatie omwille van de insinuatie: "elke keer wanneer de SP'er Harry van Bommel iets onzinnigs zegt". Je zou de heer Lulhoofd haast willen tarten eindelijk eens een voorbeeldje van "iets onzinnigs" te geven, maar misschien komt dat nog. Luuk Blom is trouwens ook terug te vinden in de Wikipedia:
"Luuk Blom volgde tussen 1978 en 1981 de onderwijzersopleiding aan de Pedagogische Academie in Amersfoort. Hij was tot 1988 leraar aan verschillende onderwijsinstellingen. Blom was vervolgens tot 2003 werkzaam in het verzekeringswezen, als accountmanager en manager. Vanaf 1992 was hij tevens sportverslaggever bij de regionale zenders Radio M, Radio West en Omroep Zeeland.

In maart 2002 werd Blom lid van de gemeenteraad in de gemeente Tholen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 werd hij gekozen in het parlement. Hij houdt zich bezig met industriebeleid en defensie (materieelbeleid). Uit hoofde van zijn Kamerlidmaatschap is Blom lid van de Parlementaire Assemblée van de NAVO. Tevens is hij voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Beneluxparlement."

Een intellectueel kanon, dat is duidelijk. Hij zal wel een persoonlijke vete met Van Bommel hebben, omdat Van Bommel niet alleen een lerarenopleiding doorlopen heeft, maar ook nog een universitaire studie heeft gevolgd:
"Van Bommel doorliep de Havo en de lerarenopleiding CLZ in Zwolle, en studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1994 afstudeerde."
Gewoon een beetje de kift dus, van die Blom. Misschien moesten we voortaan iedere spottende opmerking van domme kamerleden over slimmere kamerleden maar eens een 'Blommetje' gaan noemen. Maar goed, we waren nog steeds bezig met die column van Telegraafroeptoeter Kees Lunshof en we zijn pas op een kwart.
"De vechtlustige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, was in het Kamerdebat over de EU-afspraken op zijn best met zijn aanvallen op 'spookverhalen' van de SP en het 'vals spel' dat die partij telkens speelt."
Als die staatssecretaris zo vechtlustig is, hebben ze hem op het verkeerde departement geparkeerd. Zet hem op het ministerie van oorlog en stuur hem naar Baghdad (Bagdad?) zouden wij zeggen, doch dit terzijde. Hij was op zijn best volgens Lunchkop, dus die mededeling is niets waard en wij krijgen nog steeds geen voorbeelden van de 'spookverhalen' en het 'vals spel' van de SP. De PVV wordt zelfs niet genoemd, hoewel die partij in dezen juist volgens klein zielig Keesje met zijn bolle harses twee handen op een buik is met de SP. De enige die hier 'vals spel' speelt, is vooralsnog kleinzielig Keesje, die het stiekem weer over "EU-afspraken" heeft terwijl hij gewoon de Europese Grondwet bedoelt. Foei. Akelige Kees gaat vervolgens vertellen wat er aan de SP en de PVV niet deugt:
"Het akelige van de SP en de PVV is dat ze bij voorbaat tegen alles zijn wat in Brussel wordt afgesproken, om zo de andere partijen die tot de gevestigde macht behoren koste wat het kost onderuit te halen. Het EU-verdrag was daarvoor twee jaar geleden een goed instrument en ze hopen, als het tot een referendum komt, op een herhaling daarvan."
Hij doet het weer, merkt u: "Het EU-verdrag", waar hij gewoon "de Europese Grondwet" moet zeggen, want zo heette dat twee jaar geleden daadwerkelijk, in ieder geval in de volksmond. Hij is in zijn eerste poging tot geschiedvervalsing niet gestikt dus hij blijft het vrolijk proberen. Nu is het trouwens weer wel "de SP en de PVV", opdat wij denken dat het een pot nat is.
"De SP zegt zich niet tegen de EU te verzetten. Dat doet de PVV wel. Maar de EU zelf wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking gesteund. Die heeft Europa welvaart en veiligheid gebracht. De twee doen nu alsof het nieuwe verdrag iets geweldig ingrijpends is waardoor de Nederlandse soevereiniteit wordt aangetast."
In een goede text is er enige samenhang binnen de alinea's. In een slechte text niet. In een text die bedoeld is om mensen iets wijs te maken, wordt er een samenhang binnen de alinea gesuggereerd die er niet is. De stelling dat de EU "door de overgrote meerderheid van de bevolking gesteund" wordt, is aanvechtbaar of althans oncontroleerbaar. De stelling dat de EU "Europa welvaart en veiligheid gebracht" heeft, verdient ook nadere bestudering. Beide stellingen laten onverlet dat de laatste zin van de alinea zeer suggestief is, doch feitelijk niets met de voorgaande zinnen te maken heeft. In de volgende alinea gaat meneer Lunsflop niet in op zijn beide stellingen, maar gaat hij verder over genoemde soevereiniteit:
"Nu bestaat die volledige soevereiniteit al lang niet meer, voor geen enkel land. Zelfs de VS moet rekening houden met andere landen."
De heer Lunskots moet de definitie van soevereiniteit eens bestuderen. Dat soevereine landen rekening met elkaar moeten houden wil namelijk helemaal niet zeggen dat ze daarvoor soevereiniteit inleveren of zouden moeten inleveren. De volgende zin luidt:
"Dat geldt voor een klein land als het onze helemaal."
Een even nodeloze als zinloze opmerking, maar wel de inleiding tot een kromme redenering:
"Zo was voor de komst van de euro de gulden tot veler tevredenheid gekoppeld aan de Duitse mark en was Nederland voor de buitenlandse politiek afhankelijk van de NAVO en de EU."
De gulden was ook tot veler ontevredenheid gekoppeld aan de Duitse mark en er zijn nog steeds mensen die de euro helemaal niet willen. Met soevereiniteit heeft het niets te maken, daar noch de koppeling van de gulden aan de mark, noch de euro de Nederlandse staat opgelegd zijn. De Nederlandse bevolking wel, maar dat is een heel ander verhaal. De staat heeft de soevereine beslissing genomen zich in de reet te laten naaien en dat moet de staat helemaal zelf weten. Zoals het er staat, lezen wij dat Nederland voor de komst van de euro "voor de buitenlandse politiek afhankelijk" was "van de NAVO en de EU". Fijns. En na de komst van de euro niet meer? Meneer Lunchhoofd vergist zich hier, doordat hij niet weet wat soevereiniteit betekent of doordat hij denkt dat zijn column toch door niemand nauwkeurig gelezen wordt. De volgende zin in zijn stukje is dan weer een waarheid als een koe:
"Veel problemen zijn niet meer nationaal aan te pakken"
Veel andere problemen daarentegen, zijn uitsluitend nationaal aan te pakken. De legalisering van softdrugs is typisch zo'n probleem dat allang opgelost had kunnen zijn als de verschillende Nederlandse regeringen de afgelopen decennia hun oren niet hadden laten hangen naar het buitenland, maar we dwalen af.

Afijn, hij heeft dus gezegd dat veel problemen niet meer nationaal aan te pakken zijn en de volgende zin luidt:

"Nationale soevereiniteit moet gebundeld worden."
Wederom ontbreekt de samenhang, maar bovendien is het bundelen van nationale soevereiniteit iets anders dan het afstaan van soevereiniteit. Als meneer Klunshof dat verschil niet ziet, hebben wij weinig vertrouwen in zijn analyse en als hij het verschil wel ziet, doch onder het tapijt probeert te vegen hebben wij weinig vertrouwen in hem. We zijn inmiddels gelukkig ongeveer op tweederde van de column, dus het einde raakt in zicht:
"Volgens de SP en de PVV zijn de EU-afspraken ten opzichte van het oude verworpen grondwetsvoorstel louter cosmetisch."
Hee. Dat is precies wat wij ook denken. En opnieuw wordt het aangepaste grondwetsvoorstel door de heer Klunshof "de EU-afspraken" genoemd. Wat dat betreft is hij wel consequent.
"Dat is niet alleen een miskenning van de afspraken, maar vooral een miskenning van de geest daarvan."
Een zeer aanvechtbare stelling, temeer daar de aanpassingen in de Europese Grondwet louter cosmetisch zijn en geen recht doen aan het krachtige NEEN bij het referendum. U ziet, een stelling met een stelling beantwoorden kunnen wij ook.
"De PVV spreekt van amateuristische onderhandelingen van het kabinet."
Daar heeft de PVV helemaal gelijk in. Maar niet volgens meneer Klunskop, die de PVV onderuit denkt te halen met een ongetwijfeld welgemeend:
"Wat een onzin"
Dat zeggen wij hier op de redactie ook weleens, over van alles en nog wat, maar de enige bij wie we daar zonder argumenten nog mee wegkomen, is het dochtertje van onze stagiaire en dat ook niet eens altijd. Misschien dat de heer Klunsbof de volgende alinea gebruikt om uit te leggen waar zijn oprisping vandaan kwam:
"Veel supranationale symbolen zijn uit het verdrag verdwenen, de bevoegdheden van de EU zijn begrensd. Het primaat ligt bij de lidstaten, tenzij er heel nadrukkelijke grensoverschrijdende belangen in het geding zijn, zoals bij het asiel- en immigratiebeleid, het energie- en klimaatbeleid en de bestrijding van het terrorisme en de internationale misdaad. Daarover waren trouwens al geen veto's mogelijk. Nationale parlementen krijgen meer te zeggen en Europa wordt democratischer en slagvaardiger."
De heer Klunshof papegaait hier een lekker eind weg en wij geloven niet dat hij het zelf gelooft. Als hij zelf zou geloven dat de Europese Grondwet in de nieuwe vorm beter is dan in de oude vorm en dat de SP en de PVV alleen maar onzin verkopen, zou hij immers geen enkel bezwaar kunnen hebben tegen een nieuw referendum over de Europese Grondwet. De voorstanders moeten dat dan toch op hun sloffen kunnen winnen, per slot van rekening. Wij hadden toch in de tweede alinea gelezen:
"Ze hebben geleerd van het oude referendum uit 2005, toen zij die radicale partijen veel te lang hun gang lieten gaan bij hun afwijzing van de EU-grondwet, die mede daardoor werd verworpen."
Die fout maken ze natuurlijk geen tweede keer en om te laten zien dat het allemaal eerlijk spel is, moet er dan ook een onverwijld een nieuw referendum komen. In verband met de door ons eerder genoemde tweehonderdzesenvijftig bruintinten blijkt de heer Kees Lunshof daar anders over te denken:
"Er hoeft dan ook geen referendum te komen"
De woorden "dan ook" worden over het algemeen gebruikt om te laten zien dat een mededeling logischerwijze voortvloeit uit het voorafgaande. De heer Klunshof doet het hier iets anders. De stelling waarop zijn hele cursiefje gebaseerd is, is: "Er hoeft geen referendum te komen". In zijn onsamenhangende stukje heeft hij een hoop woorden gebruikt, zoals wij, met nog veel meer woorden, hebben laten zien, maar een logische of zelfs maar navolgbare redenering die leidt tot de conclusie "er hoeft geen referendum te komen", heeft hij niet kunnen fabrieken. Aangezien hij inmiddels echter in de laatste alinea is aangekomen van datgene waarvan hij hoopt dat wij het voor een betoog zullen aanzien, roept hij zijn stelling, frommelt er de woorden "dan ook" bij in en hoopt dat wij het niet doorhebben. Jammer voor je, Kees, maar daar trappen wij niet in.

Na de cruciale zin "Er hoeft dan ook geen referendum te komen" gaat Klunsemans nog even door en zegt:

"De PvdA kan daar best van af. De gevestigde orde loopt bovendien het risico weer een pak slaag te krijgen"
Dat de PvdA er van afkan, weten we. De voormalige PvdA wil er ook graag van af, want anders ontstaat er stront met de andere godsdienstwaanzinnige partijen in het kabinet. Waarom meneer Klunsjoch ervan uitgaat dat "de gevestigde orde" het risico loopt "weer een pak slaag te krijgen" is niet meteen geheel duidelijk. Wij houden het erop dat hij zijn eigen analyse ook niet gelooft en weet dat SP en PVV samen toch wel heel erg gelijk hebben. Hij besluit met:
"Maar er is één lichtpunt: uit een enquête na de top bleek een meerderheid voor de afspraken te zijn. Mogelijk is het tij voor SP en PVV voorbij, een prettige gedachte."
"Een prettige gedachte" die hij dus zelf niet gelooft. Wij ook niet. Wij EISEN dan ook een NIEUW REFERENDUM over de EUROPESE GRONDWET opdat wij nogmaals een krachtig NEEN kunnen laten horen.

01-07-2007 11.55 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere