Vader Rijn College gaat fuseren

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Onze trouwe lezers weten allebei dat wij het Vader Rijn College in Utrecht al jaren in de gaten houden als typisch voorbeeld van hoe het niet moet.Wat dat betreft komt het noch voor onze trouwe lezers, noch voor ons, als een verrassing dat het Vader Rijn College wordt opgedoekt. De school, die zelf het resultaat was van een hele serie fusies, gaat opnieuw fuseren. De Volkskrant heeft hier een stukje over, dat wij hier even gaan bespreken. Leest u even mee?

Het stukje is voorzien van de kop 'Model-vmbo achterstandswijk verdwijnt'. Daar moeten wij al meteen heel hard om lachen. Als er nu had gestaan "Zelfbenoemde model-vmboschool", was het correcter geweest. Maar ja, de publiciteitgeilste vmbodirecteur van Nederland, Bart 'Enge Bert' Engbers, heeft kennelijk succes gehad met zijn niet aflatende pogingen om zijn school als model te verkopen. Laat ons lezen:

" Utrecht - Zijn vmbo wordt gezien als een modelschool in een achterstandswijk. Toch verdwijnt het Utrechtse Vader Rijn College.

Hij is misschien wel de bekendste vmbo-schooldirecteur van het land. Bart Engbers (61), directeur van het tussen de flats van de Utrechtse achterstandswijk Overvecht gelegen Vader Rijn college, vertrekt in augustus."

Tsja. Vervolgens:
"Ondanks alle inspanningen blijkt zijn school niet langer op eigen benen te kunnen staan. Het aantal leerlingen op de Utrechtse vmbo-scholen loopt sterk terug. De scholen zijn nagenoeg zwart en hebben een slechte naam, onder meer vanwege het sterk toegenomen percentage probleemleerlingen. Een groeiend aandeel leerlingen zoekt bovendien onderwijs buiten de stad."
Raar hè? Maar weet u wat nog raarder is? Dat er onder dat "groeiend aandeel leerlingen" zoveel allochtone leerlingen zitten. Dat komt natuurlijk doordat niemand zijn kind op een zwarte school wil hebben, horen wij u denken, en dat zou best eens waar kunnen zijn. Maar veel waarder is, dat mensen hun kinderen niet op een school met een slechte naam willen hebben en de vraag is nu, hoe komen die scholen, het Vader Rijn College voorop, aan die slechte naam? Welnu, dat komt door het sterk toegenomen percentage probleemleerlingen, zult u zeggen. Dat zou zo maar kunnen. En hoe komt het dat het percentage probleemleerlingen zo sterk toegenomen is? Wij zijn dol op makkelijke vragen, vooral als wij het antwoord weten: het percentage probleemleerlingen is zo sterk toegenomen doordat de scholen dat niet alleen hebben toegelaten, maar zelfs uitgelokt.

Wij hebben niet op alle VMBO-scholen in Nederland, of zelfs maar in Utrecht, correspondenten, maar uit de geluiden die ons de afgelopen jaren bereikt hebben, is ons om te beginnen gebleken dat het probleem van de probleemleerlingen groter wordt naarmate er meer hulpverlening voor de probleemleerlingen beschikbaar is. Verder is er te weinig aandacht voor de leerlingen die geen problemen hebben of veroorzaken, met als gevolg dat de school al snel wordt geregeerd door de probleemleerlingen, in dier voege dat docenten tegen de klippen op moeten proberen de probleemleerlingen in de les te houden en zelfs "te bereiken", waardoor de goedwillende leerlingen niet de aandacht kunnen krijgen die ze zouden moeten hebben. Ouders horen dit natuurlijk ook en ouders trekken de voor de hand liggende conclusie: "Ik stuur mijn kind niet naar zo'n rotschool, ik zoek wel een goeie". (Zie ook 'Gemiddelde en middelmatige leerlingen de grote verliezers').

"De plannen om Vader Rijn volgend jaar te laten fuseren met een andere vmbo-school, zijn vergevorderd. Hij wilde al vertrekken, bezweert Engbers. ‘Als ik in die fusie was terechtgekomen, had ik me lullig gevoeld.’"
Natuurlijk had hij zich lullig gevoeld. Sterker nog, hij zou zich nu ook heel lullig moeten voelen. Hij heeft namelijk persoonlijk het Vader Rijn College de grond in gereden. Meneer Engbers had, en heeft vermoedelijk nog, ideeën over onderwijs die wel stroken met een achterhaalde vorm van PvdA-idealisme en gedachten over de maakbare samenleving, maar niet met de realiteit. Die ideeën zijn niet in overeenstemming te brengen met goed onderwijs en daar wringt derhalve de schoen. Wij hebben het hier al uitgebreid over gehad in 'Bart Engbers stelt het te rooskleurig voor', waaruit we nu even citeren:
"Wij vermoeden dat deze manier van doen ermee te maken heeft dat de heren Engbers, Kerver en Luitjes, die op dat moment de dienst uitmaakten op het Vader Rijn College alle drie afkomstig waren van de mislukte middenschool 'De Witte Raaf'. De rare ideeën die ze daar opgedaan hadden, konden best eens verwant zijn aan de rare ideeën waarmee men nu experimenteert op de kinderen op het Vader Rijn College."
Het zijn met name die rare ideeën en de bijbehorende experimenten die ouders en kinderen wegjagen, dat begrijpt u. Engbers c.s. begrijpt dat niet. En De Volkskrant kennelijk ook niet, maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat De Volkskrant zich laat voorlichten door Enge Bert zelf en door mensen die dezelfde abjecte ideeën over onderwijs hebben. Maar goed, we lezen verder in het Volkskrantstukje:
"Dat juist het Vader Rijn College ten onder gaat, is opmerkelijk. De school wordt – onder meer in een recent rapport over het vmbo van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid – bestempeld als een modelschool in een achterstandswijk. Engbers zette de deuren wijd open en mengde zich in hoog opgelopen discussies over onder meer het vmbo, achterstandsleerlingen en integratie. Hij kreeg van de rechter gelijk toen zijn school een docente weerde die mannen geen hand wilde geven vanwege haar geloofsovertuiging.
Over die docente hebben wij het al een paar keer gehad, voor het laatst in 'Bart Engbers heeft zijn zin', dat wij besloten met:
"Overigens zijn wij voor een verbod op hoofddoekjes of andere religieuze uitingen door docenten en vinden wij dat religie in het onderwijs niet thuishoort. Wij zouden er geheel voor zijn als het dragen van een hoofddoekje een ontslaggrond zou zijn. Geen handen willen schudden, om welke reden dan ook (smetvrees kan ook, bijvoorbeeld), is echter ieders goed recht."
Doch dit terzijde. De zin "Dat juist het Vader Rijn College ten onder gaat, is opmerkelijk", is opmerkelijk. Daaruit blijkt namelijk dat de schrijfster van het stukje niet op de hoogte is van het feit dat het Vader Rijn College onder de zelfingenomen leiding van Bart Engbers is veranderd van een redelijke en misschien zelfs goede school in een slechte. De invloed van het APS en Alex van Emst in dezen moet niet worden overschat. Dat Engbers zich in "hoog opgelopen discussies" "mengde" zegt natuurlijk niets over de kwaliteit van de school, evenmin als het feit dat hij het telefoonnummer van NOVA in zijn mobieltje heeft staan. Het zegt trouwens niet eens iets over de kwaliteit van zijn bijdragen aan de discussies waarin hij zich mengde, nu wij erover nadenken.
"Engbers: ‘Een school moet meer doen dan alleen leerlingen een diploma laten halen. Je moet kinderen voorbereiden op een plaats in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het integratievraagstuk is een vmbo-vraagstuk, het is een extra taak geworden van het vmbo. Daarom was dat vonnis over de verplichting voor onderwijspersoneel om handen te schudden belangrijk.’"
Over rare ideeën gesproken. Maar zelfs als je het ermee eens bent, ontkom je niet aan de gedachte dat een school toch vooral onderwijs zou moeten geven, maar daar heeft Engbers het niet over. Het grappige is echter dat ouders, en dan vooral allochtone ouders, in eerste instantie niets anders van een school eisen en verwachten dan dat er goed onderwijs gegeven wordt. En dan kunnen Engbers en de zijnen wel vinden dat dat niet hoeft en dat de ouders het niet goed begrepen hebben, doch zolang de ouders de mogelijkheid hebben hun kind op een andere school te doen, hebben Engbers en de zijnen het nakijken. Hup de ouders!
"Gemiddeld bezoeken wekelijks drie delegaties de school, van beleidsmakers uit Duitsland, die komen kijken hoe de school omgaat met probleemleerlingen, tot leerkrachten van andere scholen. Op het Catshuis is een filmpresentatie over Vader Rijn vertoond. Premier Balkenende prees bij die gelegenheid eerder deze maand het college, dat volgens hem een positieve invloed heeft op de wijk."
Deze alinea is ook leuk. Eerst: "Gemiddeld bezoeken wekelijks drie delegaties de school, van beleidsmakers uit Duitsland, die komen kijken hoe de school omgaat met probleemleerlingen, tot leerkrachten van andere scholen." Hartstikke mooi natuurlijk, zoveel aandacht. Jammer alleen dat die delegaties niet in contact komen met gewone leerlingen of sceptische docenten en dus alleen de voorgekookte propaganda van de schoolleiding voor de kiezen krijgen, met als gevolg dat ze het pand verlaten met de gedachte een goede school bezocht te hebben. Het is toch wat.

"Op het Catshuis is een filmpresentatie over Vader Rijn vertoond. Premier Balkenende prees bij die gelegenheid eerder deze maand het college, dat volgens hem een positieve invloed heeft op de wijk." Dan moet dat een redelijk vertekende presentatie zijn. De enige concrete invloed die het Vader Rijn College op de wijk heeft gehad, is volgens onze correspondent in Overvecht het feit dat een doorgang tussen twee blokken flats is afgesloten om te verhinderen dat de leerlingen van het Vader Rijn College nog naar de snackbar konden, waarbij moet worden aangetekend dat de desbetreffende snackbar inmiddels niet meer bestaat en dat onze correspondent niet kan garanderen dat hij nog bestond toen het bedoelde hek werd geplaatst. Met andere woorden: misschien is zelfs dat hekje niet het gevolg van de invloed van het Vader Rijn College.

"Engbers – van huis uit historicus – begon zijn loopbaan op het Utrechtse Hendrik van de Vlist-gymnasium. Sinds 1995 werkt hij op het Vader Rijn college, de laatste acht jaar is hij er directeur. In 1995 was het ‘een redelijk witte school, met echte hamerlui met interesse in metaal en elektrotechniek’."
Met betrekking tot de schoolloopbaan van de heer Engbers had men op dit punt best even 'De Witte Raaf' mogen memoreren. Gelukkig hebben wij dat al gedaan, dus u weet wat wij bedoelen.
"Een school met 850 leerlingen, en ‘hooguit 50 procent allochtonen’.

Het leerlingenaantal liep in sneltreinvaart terug. Nu telt de school 525 leerlingen. 60 procent is van Marokkaanse afkomst, 30 procent is Turks. We zagen de fusie aankomen, zegt Engbers. ‘De school waarmee we samengaan, heeft nog maar 180 leerlingen.’

Engbers heeft zijn best gedaan meer leerlingen te werven, door bijvoorbeeld meer contact te zoeken met de basisscholen. Het bleek niet genoeg. Engbers noemt de ontwikkeling ‘dramatisch’. ‘Door de teruglopende leerlingenaantallen gaan juist de leerkrachten die uitstekend zijn met de kinderen hun geluk elders zoeken.’"

Dus, als u nu op het Vader Rijn College werkt: uw directeur heeft geen hoge pet van u op. Die kunt u in uw zak steken. Gelukkig maar dat u weet dat de heer Engbers soms wat merkwaardige ideeën heeft over wat "uitstekend zijn met de kinderen" precies inhoudt.
"Engbers wijt het teruglopende leerlingenaantal niet alleen aan de vlucht naar wittere scholen buiten de stad. ‘De gemiddelde Cito-score in de stad is gestegen tot bijna havo. Veel leerlingen met een advies voor het hoogste niveau vmbo kiezen voor een scholengemeenschap.’"
Daar zouden wij toch wel eens cijfertjes van willen zien, eerlijk gezegd. Maar goed, laat maar even gaan.
"Juist het Vader Rijn College lijkt met zijn intensieve begeleiding van leerlingen een antwoord te hebben op een aantal kenmerkende problemen van het vmbo. De schooluitval en het schoolverzuim zijn er relatief laag. ‘Als je leerlingen goed in de gaten houdt, kun je het overgrote deel er doorheen loodsen. Daarbij spelen we als school een steeds grotere rol in de wijk met projecten op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en meedoen in de maatschappij.’"
Nou vooruit, laat ons goedertieren zijn en ook hier het voordeel van de twijfel laten gelden in verband met de cijfertjes. Een lage schooluitval en laag schoolverzuim maken een school echter niet automatisch een goede school. Sterker nog: als probleemleerlingen (en daar had het Vader Rijn College er nogal wat van, weet u nog) graag naar school gaan, zou dat kunnen betekenen dat het er iets te gezellig is. Een jaar of vijf geleden werd er nog hasj gedeald in de kantine, weten wij. Zou dat nog steeds zo zijn? De zin "Daarbij spelen we als school een steeds grotere rol in de wijk met projecten op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en meedoen in de maatschappij.’" bevreemdt ons, om twee redenen. Ten eerste omdat we het net even gecheckt hebben bij onze correspondent in Overvecht, die van die projecten en die grotere rol "eerlijk nooit iets gemerkt" zegt te hebben en ten tweede omdat de school helemaal geen rol in de wijk hoeft te spelen, doch slechts voor goed onderwijs hoeft te zorgen.

Wat de heer Engbers hier niet zegt en wat hem ook niet gevraagd lijkt te zijn, is dat de Utrechtse PvdA de wijk Overvecht beschouwt als zijn eigendom en het Vader Rijn College regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten. Op zich is daar misschien niets mis mee, maar of het goed is, kun je je afvragen. Dat de heer Engbers gemeenteraadslid voor de PvdA is geweest (en misschien nog is, dat zouden we even moeten nagaan) maakt het er niet beter op. Het lijkt er namelijk op dat de "grotere rol" die het Vader Rijn College in "de wijk" zou moeten spelen, als het aan de heer Engbers ligt een sturende rol zou moeten zijn: via het Vader Rijn College bepaalt de PvdA wat er in Overvecht gebeurt, zoiets.

Onze correspondent in Overvecht wist ook nog te melden dat ook de Mitros het Vader Rijn College gebruikt voor vergaderingen met "de wijk" en vroeg ons eens na te gaan hoe de relaties tussen Mitros, PvdA en Vader Rijn College precies liggen. Dat doen we misschien nog wel eens, maar nu niet. Nu gaan we verder waar we gebleven waren:

"‘Het is eigenlijk een bizarre situatie’, zegt Engbers. ‘In een fusie laten we dit verloren gaan. Misschien wordt het kind met het badwater weggegooid. Maar de getallen spreken voor zich.’"
Zoals wij betoogd menen te hebben, gaat er bij een fusie weinig verloren en zo er al een "kind met het badwater weggegooid" wordt, zou het best eens kunnen dat het hier een overleden of zelfs doodgeboren kind betreft. Maar nu komt het:
"Engbers gelooft heilig in onderwijsvernieuwingen als het nieuwe leren, die nu ter discussie staan. Engbers: ‘We proberen voor deze specifieke groep leerlingen het beste onderwijs te ontwikkelen. Met alleen een vmbo-diploma bleken veel leerlingen vervolgens af te haken op de mbo-opleiding. Voor onze kinderen is het ontwikkelen van competenties als plannen, samenwerken en je verantwoordelijk voelen cruciaal voor hun toekomst.’"
Rang, pats, paf, klababberem: "Engbers gelooft heilig in onderwijsvernieuwingen als het nieuwe leren, die nu ter discussie staan". Engbers wel, maar de leerlingen en hun ouders niet. Wij ook niet trouwens. Het heilige geloof van Engbers leidt tot het stellen van verkeerde prioriteiten, blijkt: "Voor onze kinderen is het ontwikkelen van competenties als plannen, samenwerken en je verantwoordelijk voelen cruciaal voor hun toekomst.’"

Wij hebben het vermoedelijk wel eens eerder gezegd, maar in dat geval herhalen wij het graag: LEREN DOE JE IN JE EIGEN HOOFD! Excuses voor de stemverheffing, maar wij wonden ons even op. Het gebrek aan onderwijs dat de heer Engbers voorstaat, is het ideale onderwijs voor een dictatuur. Op zijn manier verlaten de kinderen de school zonder veel kennis, maar zijn ze uitstekend in staat te plannen, samen te werken en zich verantwoordelijk te voelen. Kritisch denken is er dankzij een gebrek aan kennis niet bij, dus ze kunnen zo het leger in. Voor een mortier heb je aan drie van die vmbo-ers genoeg, bijvoorbeeld. Wat voor de leerlingen van het Vader Rijn College echt cruciaal is, is kennis en kunde. Het VMBO wordt immers geacht voor te bereiden op het MBO, dat op zijn beurt zou moeten opleiden voor een beroep.

Hm. Ons schiet spontaan een leuk voorbeeld te binnen uit een aflevering van de serie 'Nieuw dier'. Twee mannen moeten een tikkende tijdbom ontmantelen. De ene man heeft een tangetje, kan ook een schaar zijn, waarmee hij zonder aarzelen een draadje doorknipt. Opdracht uitgevoerd. De ander is verbaasd en zegt: "Moeten we niet enorm twijfelen en pas na lang nadenken een van de draden doorknippen", of woorden van gelijke strekking. "Nee hoor", zegt de ander, "het is deze". Maar we dwalen af.

"Dat leerlingen op het Vader Rijn College nu kunnen doorleren voor een mbo-2-diploma, vindt hij ‘een goede ontwikkeling’. ‘We hebben hierin als voorbeeldschool gefungeerd.’
Dat een mbo-2-diploma geen reet voorstelt, weet de heer Engbers kennelijk niet, of hij wil het niet weten.
"Engbers groeide op in Nijverdal, met ‘geroddel en de kerk’. ‘Ik herken dingen uit mijn dorp in de houding van de Turkse en Marokkaanse kinderen. De ongeschreven regels waaraan ze zich moeten houden, het geschipper tussen twee werelden. Willen ze functioneren in de Nederlandse samenleving, dan moeten ze de geldende waarden en normen kennen. Dat je op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken. Anders red je het niet in deze maatschappij.’"
Dit nemen we maar even ter kennisgeving aan. Vervolgens:
"Hij biedt de leerlingen naar eigen zeggen geborgenheid en structuur, ‘dat ze weten wat ze moeten doen’. ‘Hier op school is het rustig, maar op straat is het anders. We hebben hier veel kinderen met leerproblemen.’ 85 procent van de leerlingen heeft een zogeheten leerplusarrangement, waarbij het Rijk meer geld vrijmaakt om achterstanden weg te werken."
Oh, zit dat zo: als de leerlingen niet genoeg achterstanden meer hebben, krijgt de school minder geld. Hoe meer achterstanden, hoe meer vreugd derhalve. Misschien zou er eens gekeken moeten worden naar de manier waarop scholen gefinancierd worden, denken wij dan.
"Een van de grote problemen van het Utrechtse vmbo is het hoge percentage probleemleerlingen. Een aantal van hen is zo onhoudbaar, dat zij anderen het leren onmogelijk maken. Voor deze groep opent per 1 augustus de Utrechtse School. Die moet deze probleemleerlingen weer in het gareel krijgen, en het klimaat op de vmbo-scholen verbeteren."
Het zal wel.
"Engbers is er blij mee. ‘Als er twee jongens zijn die het in de wijk verpesten, en ze zitten op het Vader Rijn, dan is de school de pineut. Je moet ergens een grens trekken. Wij zijn een gewone school en geen opvanghuis.’"
Over welke wijk heeft die man het toch steeds? En wat zou hij precies bedoelen?
"Waar Engbers zich aan ergert: dat hij niet alle informatie krijgt over zijn leerlingen, vanwege privacywetgeving. Formeel weet Engbers vaak niet of een kind in de problemen zit. Als een kind in jeugddetentie zit en hij overdag naar school mag, dan komt dat nog wel tot hem. Of hij hoort van een vader dat een kind door de politie van het bed is gelicht. Maar dat bijvoorbeeld een van zijn leerlingen behoort tot de veertig harde-kernjongeren die in Kanaleneiland een samenscholingsverbod hebben opgelegd gekregen, is hem niet gemeld. Ook de kinderbescherming meldt de school niet als een kind in het criminele circuit zit."
Even een leuke anecdote tussendoor, naar aanleiding van "Formeel weet Engbers vaak niet of een kind in de problemen zit". Een paar jaar geleden had Engbers het in zijn hoofd gehaald dat hij de ouders moest vertellen hoe ze hun kinderen moesten opvoeden. Dat is toen ruimschoots in de publiciteit geweest en Engbers kwam er zelfs mee bij Prem terecht. Prem interviewde de heer Engbers, een leerling en de moeder van de leerling. Korte tijd later werd de leerling opgepakt en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verkrachting. Daar kan de heer Engbers natuurlijk niets aan doen, maar wij denken dat hij eigenlijk denkt van wel. De man maakt op ons namelijk de indruk erg van zichzelf en zijn ideeën overtuigd te zijn en zich superieur te voelen aan de ouders en de leerlingen, om niet te zeggen dat hij vaak nogal kleinerend overkomt.
"Engbers wil graag deze informatie krijgen. ‘We hebben last van de privacywetgeving. Hier hebben mensen greep op de kinderen. Zo kun je ook een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijken leveren.’"
Deze combinatie van zinnen begrijpen wij niet helemaal. Bedoelt de heer Engbers echt te zeggen dat alles goedkomt als de opvoeding van allochtone kinderen in achterbuurten, krachtwijken, prachtwijken of hoe je ze ook wilt noemen aan de heer Engbers wordt overgelaten? Een probleem in "de wijken" en bij uitbreiding ook in "de buitenwijken" is dat er zoveel mensen geen "greep op de kinderen" hebben en dat de probleemleerlingen juist diegenen zijn op wie men de minste greep heeft. Het veranderen van de privacywetgeving zal dit probleem derhalve niet oplossen. De opmerking zegt wel iets over de denkwereld van Enge Bert, die wij nu met opzet maar weer eens zo noemen. De griezel.
"Soms ziet hij schrijnende situaties. Kinderen hingen op straat; Hun vader was overleden, en ze wilden niet meer in het huis zijn waar vader was gestorven. ‘Daar kwamen we pas achter toen we op bezoek gingen bij de moeder. Wij wisten niet dat het toen al uit de hand was gelopen op straat.’
Misschien hadden "wij" dan beter moeten opletten, zou dat kunnen? Men maakt ons niet wijs dat medeleerlingen van niets wisten of dat docenten nergens erg in hadden. Bovendien lijkt het voor de hand te liggen dat er op leerlingen wier ouder is overleden extra gelet wordt en het lijkt ons sterk dat de school niet van het overlijden op de hoogte gesteld was. Maar goed.
"Maar zijn boodschap van informatie delen komt niet door, vindt hij. Soms voelt Engbers zich moegestreden. Hij heeft alles gedaan, maar hij heeft het tij niet kunnen keren."
"Zijn boodschap van informatie delen". Geinig. Wij weten van een aantal ex-docenten aan het Vader Rijn College dat "informatie delen" bij de heer Engbers ook wel eens "het uitvaardigen van oekazes" schijnt te betekenen en dat wie niet met hem is, geacht wordt tegen hem te zijn, waar hij dan weer iets tegen heeft.
"Maar hij wil ook de successen blijven zien. ‘Het gaat nu zo veel beter op deze school dan in 2000. Toen waren er veel conflicten en vechtpartijtjes. Nu is er nauwelijks vijandigheid, kinderen hebben het naar hun zin.’"
Cijfers? Oorzaken?
"Hij legt op zijn school de nadruk op de taalbeheersing van zijn leerlingen. ‘Lezen, lezen, lezen, daar gaat het om. Weet je waar ik gelukkig van word? Als ik vier Marokkaanse jongens elkaar zie voorlezen en daarbij echt plezier hebben.’"
Tsja. Daar zullen ze later bij hun mortier ook veel aan hebben. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat een schooldirecteur gelukkig zou worden van het besef dat hij een noodlijdende school had getransformeerd tot een goede school waarvoor een wachtlijst moest worden aangelegd omdat de leerlingen stonden te dringen om er op te mogen, maar ja, dat is hier beslist niet het geval. Wij zouden ons ook kunnen voorstellen dat een schooldirecteur gelukkig zou worden van het besef dat zijn school, hoe noodlijdend ook, in ieder geval goed onderwijs bood, maar zelfs dat is hier niet aan de orde.23-06-2009 13.02 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere